Language Assistance Services

To ensure that individuals can communicate in a meaningful manner, we provide reasonable and necessary aids and services free of charge and in a timely manner. This includes language interpretation services to people whose primary language is not English. If you need language interpretation or other language services, please contact us by calling your health center: XXXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX or by emailing info@xxxxxxx.org.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX 번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ .: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

العربية (Arabic)

1076-629-276 ملحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Tagalog (Tagalog – Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

فارسی (Farsi)

ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺑﺎ XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋ ተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX.

اُردُو  (Urdu)

ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ، ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﺎل ﮐﺮﯾﮟ  XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

हिंदी (Hindi)

hindiयान hindi hindi आप Hindi बोलते hindi तो आपके hindi मु त hindi 7 भाषा सहायता सेवाएं उपलब् ध hindi 8। XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX पर कॉल क hindi 9

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

বাংলা (Bengali)

bengali করনঃ bengali bengali বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল bengali bengali ভাষা সহায়তা bengali bengali bengali । bengali করন XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Kru)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

Igbo asusu (Ibo)

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX

èdè Yorùbá (Yoruba)

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi XXXXXXXXXXXXX: (XXX) XXX-XXXX